شماره کارت

شماره کارت و حساب  جهت انتقال وجه خرید کالا:

شماره کارت بانک صادرات  :  ۷۳۸۷-۰۶۵۶-۶۹۱۵-۶۰۳۷

به نام امین دهخدا

 

 

شماره کارت بانک ملی    :    ۹۰۶۶-۷۱۱۱-۹۹۷۴-۶۰۳۷

به نام امین دهخدا